Ví dụ đơn giản về Ajax và jQuery

jQuery ajax giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình thực thi. Sau đây là một vài minh họa về tính tiện dụng của JQuery ajax. Cú pháp

jQuery.ajax({
 type:"POST", //Phương thức gửi request là POST hoặc GET
 data:"id=12&name=abc", //tham số gửi kèm
 dataType:"xml", //kiểu dữ liệu trả về, mặc định là text
 url:"/login/servletLogin", //Đường dẫn tới nơi xử lý request ajax
 success: function (){ //hàm gọi về khi thực hiện thành công
 // mã lệnh
 }
});

  Ví dụ 1: Sử dụng HTML tạo một ví dụ đơn giản với jQuery ajax

 • Tạo một thư mục(ở đây tạm gọi là thư mục VD).
 • Vào thư mục VD tạo một file index.html có nội dung như sau
<html>
<head>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.4.2.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("#ajaxButton").click(function(){
  jQuery.ajax({
   type:"POST",
   url:"ajax.html",
   success:function(html){
   jQuery("#responseDiv").html(html);
   }
  });
  });
 });
 </script>
</head>
<body>
 <div>
 <input type="button" value="ajax" id="ajaxButton"/>
 </div>
 <div id="responseDiv">

 </div>
</body>
</html>

Tiếp tục tạo file ajax.html có nội dung như sau

<style>
#sampleTable{
 border-collapse:collapse;
}
#sampleTable td{
 border: 1px solid black;
 width:100px;
}
</style>
<table id="sampleTable">
 <tr>
 <td>Name</td>
 <td>Year</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Van A</td>
 <td>1982</td>
 </tr>
</table>

 

 • Mở file index.html bằng trình duyệt bất kỳ click vào button ajax bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung của file ajax.html được lấy về trang index.html.

Ví dụ 2: Dùng PHP tạo một ví dụ đơn giản với jQuery ajax.

 • Cài đặt ứng dụng chạy apache như Xampp hoặc Wamp. Start ứng dụng.
 • Tạo thư mục với tên là sample trong(thư mục htdocs đối với Xampp và www đối với Wamp)
 • Trong thư mục sample tạo file index.php có nội dung như sau:
<html>
<head>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.4.2.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 jQuery(document).ready(function(){
  jQuery("#ajaxButton").click(function(){
  jQuery.ajax({
   type:"POST",
   url:"ajax.php", //goi toi file ajax.php
   data:"name="+jQuery("#name").val()+"&year="+jQuery("#year").val(),//du lieu gui di
   success:function(html){
   jQuery("#responseDiv").html(html);
   }
  });
  });
 });
 </script>
</head>
<body>
 <table>
 <tr>
  <td>Name:</td>
  <td><input type="text" id="name"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Year:</td>
  <td><input type="text" id="year"/></td>
 </tr>
 </table>
 <div>
 <input type="button" value="ajax" id="ajaxButton"/>
 </div>
 <div id="responseDiv">
 </div>
</body>
</html>

Tạo tiếp file ajax.php trong thư mục sampe với nội dung như sau

<?php
 $name = $_REQUEST['name'];//Lay parameter tu request
 $year = $_REQUEST['year'];//Lay parameter tu request

 echo "<div>".$name." sinh nam ".$year."</div>";//Noi dung tra ve
?>

 

 • Bây giờ bạn mở một trình duyệt web lên(IE hoặc firefox) lên gõ vào thanh địa chỉ như sau: localhost/sample/
 • Bạn điền vào hai field Name và Year nhấn button ajax bạn sẽ thấy câu chào giống như hình dưới.

ajax

DEMO | DOWNLOAD

5/5 - (2 bình chọn)