Hiển thị bài viết liên quan không cần dùng plugin

Hiển thị bài viết liên quan là một cách tuyệt vời để giữ người đọc ở lại blog của bạn lâu hơn. Bạn có thể sử dụng plugin, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các tags để hiển thị bài viết liên quan. Chúng ta hãy bắt đầu nào! Trước tiên bạn hãy mở file functions.php và thêm đoạn mã sau:

Tiếp theo bạn hãy mở file single.php và gọi hàm related_posts_itcviet thực hiện:  

  Bạn có thể sử dụng Yet Another Related Posts Plugin. Chúc các bạn thành công!  

Rate this post