Chặn các truy vấn nguy hiểm trong wordpress

Thông thường các hacker có thể khai thác lỗi SQL Injection bằng việc trực tiếp nhập các câu lệnh truy vấn trên URL của website. Hãy chèn code dưới đây vào file functions.php để ngăn chặn việc này:

global $user_ID; if($user_ID) {
    if(!current_user_can('administrator')) {
        if (strlen($_SERVER['REQUEST_URI']) > 255 ||
            stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], "eval(") ||
            stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], "CONCAT") ||
            stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], "UNION+SELECT") ||
            stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], "base64")) {
                @header("HTTP/1.1 414 Request-URI Too Long");
                @header("Status: 414 Request-URI Too Long");
                @header("Connection: Close");
                @exit;
        }
    }
}

Như vậy, website của các bạn sẽ được an toàn với những câu truy vấn SQL.

Rate this post