5 đoạn shortcode hay dành cho WordPress

Shortcode đơn giản chỉ là một code ngắn được sử đụng để gọi các doạn code dài và phức tạp nhưng lại vô cùng hữu dụng. Hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn 5 đoạn shortcode thú vị và “cool” cho WordPress sưu tầm được trên mạng. download   Các bạn chỉ cần dán những đoạn shortcode vào file functions.php trong theme mình đang sử dụng. Khi muốn chèn vào bài viết, trang… Bạn hãy chèn shortcode trong chế độ Visual theo hướng dẫn của từng thủ thuật.

Nội dung bài viết

Hiển thị ảnh xem trước của website

Bạn muốn hiển thị snapshot (ảnh chụp nhanh) của bất kì wesbite nào trên blog của mình? Đoạn Shortcode dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này.:

function ibt_snap($atts, $content = null) {
    extract(shortcode_atts(array(
			"snap" => 'https://s.wordpress.com/mshots/v1/',
			"url" => 'https://infbloogtech.com',
			"alt" => 'InfoBlogTech SnapShot',
			"w" => '400', // chieu rong
			"h" => '300' // chieu dai
    ), $atts));

	$img = '<img src="' . $snap . '' . urlencode($url) . '?w=' . $w . '&h=' . $h . '" alt="' . $alt . '"/>';
    return $img;
}

add_shortcode("snap", "ibt_snap");

Ví dụ dưới sẽ hiển thị ảnh chụp nhanh của itcviet.com

[snap url="https://itcviet.com" alt="My description" w="400" h="300"]

 

Mã hóa địa chỉ email

Các chương trình thư rác liên tục tìm kiếm địa chỉ email trên mạng Internet. Và để ẩn dấu địa chỉ email trên blog của mình, bạn hãy thử đoạn mã này xem:

function ibt_mail_shortcode( $atts , $content=null ) {
  for ($i = 0; $i < strlen($content); $i++) $encodedmail .= "&#" . ord($content[$i]) . ';';
  return '<a href="mailto:'.$encodedmail.'">'.$encodedmail.'</a>';
}
add_shortcode('mailto', 'ibt_mail_shortcode');

Bây giờ, bạn có thể sử dụng shortcode để bảo vệ địa chỉ email:

[mailto][email protected][/mailto]

 

Ẩn nội dung với khách

Nếu muốn hiện những nội dung quan trọng chỉ có thành viên mới được xem (giống như VBB vậy). Bạn hãy dùng đoạn shortcode này:

function ibt_member_check_shortcode( $atts, $content = null ) {
	 if ( is_user_logged_in() && !is_null( $content ) && !is_feed() )
		return $content;
	return '';
}

add_shortcode( 'member', 'ibt_member_check_shortcode' );

Sau đó, tiến hành chèn nội dung cần ẩn giữa thẻ [member][/member].

[member]This text will be only displayed to registered users.[/member]

 

Chèn file PDF dưới dạng iFrame

Đây chắc chắn là cách dễ nhất để chèn tập tin PDF trên wesbite của bạn: Tài liệu PDF sẽ được hiển thị thông qua Google docs dưới dạng iFrame.

function ibt_viewpdf($attr, $url) {
  return '<iframe src="https://docs.google.com/viewer?url=' . $url . '&embedded=true" style="width:' .$attr['width']. '; height:' .$attr['height']. ';" frameborder="0">Your browser should support iFrame to view this PDF document</iframe>';
}
add_shortcode('embedpdf', 'ibt_viewpdf');

Sử dụng cú pháp dưới đây để hiển thị tập tin PDF. Bạn có thể để xác định chiều rộng và chiều cao để cho tập tin PDF hiển thị nữa đấy

[embedpdf width="600px" height="500px"]https://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf[/embedpdf]

 

Nhúng một nguồn cấp dữ liệu RSS

Shortcode này giúp bạn nhúng bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS nào vào blog.

include_once(ABSPATH.WPINC.'/rss.php');

function ibt_readRss($atts) {
  extract(shortcode_atts(array(
	"feed" => 'https://',
   "num" => '1',
  ), $atts));

  return wp_rss($feed, $num);
}

add_shortcode('rss', 'ibt_readRss');

Sau đó, bạn có thể sử dụng shortcode như dưới đây:

[rss feed=https://feeds.feedburner.com/itcviet num="5"]

 

Rate this post