các yếu tố quan trọng cần thiết để web hoạt động tốt nhất